Wuttipong Thayaping วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ Wuttipong Thayaping วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ Asst. Prof. Dr. วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แบบองค์รวม
นักสื่อสารการตลาด นักประชาสัมพันธ์ และที่ปรึกษาองค์กรธุรกิจชั้นนำ
สู่การเพิ่มศักยภาพองค์กร และผู้ประกอบการเพื่อสร้างผลลัพธ์อันเป็นเลิศ

ประธานสถาบันพัฒนาศักยภาพมนุษย์และกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ Wuttipong Academy

Assoc. Prof. Dr. วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ เป็นชาวจังหวัดลำพูนโดยกำเนิด เป็นนักส่งเสริมสุขภาพจิตด้วยสหศาสตร์ เป็นวิทยากร เป็นโค็ช และเป็นนักคิดนักเขียนด้านสุขภาพจิต,การสื่อสารและศาสนาปรัชญา ที่มีผลงานตีพิมพ์กับสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,มติชน,อมรินทร์ธรรมะ,ซีเอ็ด,ดีเอ็มจีและวิชบุ๊ค ปัจุบันเป็นประธานสถาบันพัฒนาศักยภาพมนุษย์และกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ Wuttipong Academy

ประวัติการศึกษา

ระดับประถมและมัธยมศึกษา

 • ชั้นประถมศึกษา รร.บ้านต้นผึ้ง และ รร.บ้านท่าช้าง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน
 • ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รร.วชิรป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
 • ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รร.ยุพราชวิทยาลัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ระดับอุดมศึกษา

 • ประกาศนียบัตรวิชาการพยาบาลและผดุงครรภ์และการพยาบาลจิตเวช วิทยาลัยพยาบาลสวนปรุง กรมการแพทย์
 • ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (สุขศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • นิเทศศาสตร์บัณฑิต (การประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • ศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (พุทธศาสนาและปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 • Ph.D.(counseling psychology and mental health communication) Bodhisastra University ,FL. USA
 • วุฒิบัตรผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข ทั้งยังผ่านการอบรมหลักสูตรระยะสั้นที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพจิตและจิตวิทยาอีกเป็นจำนวนมาก
 • ตำแหน่งทางวิชาการ Assistant. Professor in Counseling Psychology and Mental health Communication BOU, FL. USA

ประวัติการทำงาน

 • อดีตหัวหน้าฝ่ายสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต
 • เป็นคอลัมนิสต์เขียนบทความด้านสุขภาพจิต ให้หนังสือพิมพ์และนิตยสารหลายฉบับทั้งส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง
 • เป็นพิธีกรรายการสุขภาพจิตทางอากาศทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • เป็นพิธีกรและวิทยากรรายการส่งเสริมสุขภาพจิตทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่รายการ “ชีวิตนี้ยังมีหวัง”
 • เป็นอาจารย์พิเศษบัณฑิตวิทยาลัยคณะสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • เป็นที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดมหาวิทยาลัยนอร์ธ เชียงใหม่
 • ผลงานวิจัยทางด้านสุขภาพจิตและการสื่อสาร 20 เรื่อง
 • ผลงานเขียนบทความที่เป็นสหวิชาการด้านสุขภาพจิต,จิตวิทยา,การสื่อสารและศาสนาปรัชญามากกว่า 300 เรื่อง
 • เป็นที่ปรึกษาและคอลัมนิสต์ Beautiful Life ของนิตยสาร HALLO CHIANGMAI

ผลงานเขียนหนังสือ จำนวน 23 เล่ม

1. “สื่อสารอย่างไรให้ครองใจลูกค้า” สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. “อยู่อย่างไรให้เป็นสุข” สำนักพิมพ์มติชน
3. “ปาฏิหาริย์แห่งการสำนึกรู้คุณ” สำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะ
4. “พลานุภาพแห่งความกตัญญู” สำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะ
5. “คู่มือถอนพิษรัก” สำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะ
6. “ยกกำลังใจ” สำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะ
7. “หาร ๔ ห้ชีวิต” สำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะ
8. “สูตรคูณความสุข” สำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะ
9. “ถอดรากความทุกข์” สำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะ
10. “พลังการชื่นชม” สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี
11. “Positive Feeling:มหัศจรรย์ความรู้สึกบวก” สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี
12. “Holistic Personality:บุคลิกพลิกชีวิต” สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี
13. ออดิโอบุ๊คชุด “เปลี่ยนวาสนาด้วยวาจาตนเอง” สำนักพิมพ์ซีเอ็ด
14. ออดิโอบุ๊คชุด “พลังเปลี่ยนชีวิต” สำนักพิมพ์วิชบุ๊ค
15. ออดิโอบุ๊คชุด “สุขและสำเร็จด้วยพลังทั้งเก้า จำนวน 9 เล่ม” สำนักพิมพ์วิชบุ๊ค

ผลงานการเป็นวิทยากรมากกว่า 200 องค์กร

เป็นวิทยากรเกี่ยวกับจิตวิทยาการปรับเปลี่ยนฤติกรรมบริการ,การสื่อสารด้านต่างๆ ,การสร้างพลังใจสู่ความสุขและสำเร็จ,การสร้างความผาสุขและความผูกพันในองค์กร, การทำงานเป็นทีม,การจัดการเชิงคุณภาพ,การพัฒนาบุคลิกภาพ,การพัฒนาจิตสำนึกแห่งธรรมภิบาล ฯล. ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมากกว่า200องค์กร เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ,มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ,มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา , มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่เชียงราย ลำปาง อุตรดิตถ์ พิบูลสงครามฯ ,วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนนี,วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร, ธนาคารแห่งประเทศไทย, การท่าเรือแห่งประเทศไทย, การรถไฟแห่งประเทศไทย, โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต,โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี ,สำนักงานข้าราชการพลเรือน(กพ) กระทรวงสาธารณสุข,กระทรวงแรงงาน, มูลนิธิไทยรัฐวิทยา, ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ฯลฯ

รางวัลที่ได้รับ

1. ข้าราชการที่ปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีของโรงพยาบาลสวนปรุงปี 2545
2. ข้าราชการที่ปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมของโรงพยาบาลสวนปรุงปี 2547
3. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมสุขภาพจิตปี 2543
4. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น รางวัลครุฑทองคำ กระทรวงสาธารณสุขปี 2543
5. ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตล้านนาปี 2543
6. รางวัลคนดีแทนคุณแผ่นดินโดยหนังสือพิมพ์คมชัดลึกและกระทรวงวัฒนธรรมปี 2554
7. รางวัล Best Practice Awards 2017 สาขาวรรณกรรมเพื่อส่งเสริมสังคม โดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย
8. รางวัล คนดีศรีแผ่นดิน จากเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2561
9. รางวัล นักศึกษาเก่าดีเด่น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2561

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

1. ตริตาภรณ์ช้างเผือก
2. ตริตาภรณ์มงกุฏไทย
3. จตุรถาภรณ์ช้างเผือก
4. จตุรถาภรณ์มงกุฏไทย
5. เหรียญจักรพรรดิมาลา

งานด้านองค์กรสาธารณะกุศล

1. เป็นประธานมูลนิธิเอ็มพลัส (องค์กรรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์)
2. เป็นรองประธานมูลนิธิเจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่
3. เป็นกรรมการบริหารมูลนิธิสุขภาพจิตโรงพยาบาลสวนปรุง
4. ทำงานจิตอาสาให้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตทางโทรศัพท์และป้องกันการฆ่าตัวตาย

ข้อมูลที่น่าสนใจ

Assoc. Prof. Dr. วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ จบด้านการศึกษาศาสตร์หลายแขนง ได้แก่ วิชาการพยาบาลและผดุงครรภ์ และการพยาบาลจิตเวช, ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาสุขศึกษา, นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาการประชาสัมพันธ์, บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด และศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา และนิเทศศาสตร์ มหาบัณฑิต อีกทั้งผ่านการอบรมหลักสูตร ด้านสุขภาพจิตอีกหลายหลักสูตร และผ่านหลักสูตรการฝึกอบรม ทั้งของไทยและหลักสูตรต่างประเทศมามากมาย ทำให้มีความรู้และประสบการณ์รอบด้าน จึงมีความเชี่ยวชาญ ในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อนำมาปรับใช้กับบริบทต่างๆ ในแต่ละองค์กรเพื่อตอบโจทย์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์หรือเป้าประสงค์ ของแต่ละองค์กร ซึ่งมีเป้าประสงค์ในการพัฒนาต่างกัน

Dr. วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ เป็นนักคิด นักเขียน นักสื่อสารการตลาด ที่มีผลงานเขียนออกสู่สาธารณะมาแล้ว มากมาย ทั้งงานวิจัย 15 เรื่อง บทความมากกว่า 300 เรื่อง ผลงานหนังสือ 12 เล่ม และผลงานหนังสือเสียง อีกกว่า 20 เรื่อง

นอกจากนี้ Dr. วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ ยังเป็นที่ปรึกษาให้แก่องค์กรชั้นนำ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้คำ งานสัมฤทธิ์ คนเป็นสุข และเกิดบรรยากาศแห่งการเกื้อกูล มีความสุขพร้อมมุ่งหน้าสู่จุดหมายและเป้าหมายทาง ธุรกิจร่วมกัน

ในบทบาทด้านการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ Dr. วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ ได้รับความไว้วางใจจากหลายองค์กรและ หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการบริหาร การบริการ การพัฒนาบุคลิกภาพทีมงาน การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ การสื่อสาร การนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและอื่นๆ อีกมากมาย

ในด้านงานเป็นที่ปรึกษาผู้บริหาร (Private Coaching) Dr. วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ ในฐานะผู้ให้คำปรึกษาและ ปรับกระบวนทัศน์ผู้บริหารระดับสูง เพื่อการปรับมุมมอง (Reframing) สู่การสร้างผลลัพธ์อันเป็นเลิศต่อองค์กร และหน่วยงานเพื่อสามารถขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

Dr. วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ คือบุคคลที่เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และกรุงเทพฯ รวมถึง ข้าราชการและนักธุรกิจในประเทศกลุ่ม AEC ผลงานหนังสือของท่านอาจารย์ทุกเล่มได้รับเกียรติจากบุคคลชั้นนำ ให้เกียรติให้คำนิยม อาทิ ท่าน ว.วชิรเมธี, ศ.เกียรติคุณ นพ.จำลอง ดิษยวณิช, คุณหญิงประณีตศิลป์ วัชรพล, ม.ล.ปรียพรรณ ศรีธวัช สมาชิกวุฒิสภา รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ, ศ.เกียรติคุณ แสง จันทร์งาม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพุทธศาสนาและปรัชญา, ดร.สมศักดิ์ ชลาชล, คุณกฤชภร หอมบุญญาศักดิ์ นางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2552 และขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชน และนางสาวไทย ประจำปี 2553, นพ.สุกมล วิภาวีพลกุล จิตแพทย์ หัวหน้าหน่วยจิตเวช โรงพยาบาลพญาไท 2, คุณอดิศร สดุดี ประธานกรรมการบริหารบริษัทในเครือ เอ็มกรุ๊ป

นอกจากนี้ Dr. วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ ยังได้จัดเวลาในการทำงานเพื่อช่วยเหลือสังคม แก่กลุ่มองค์กรการกุศลต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง อาทิ เป็นนักส่งเสริมสุขภาพจิต จิตอาสาแก่โครงการทูบี นัมเบอร์วัน โครงการบรรยายธรรมแก่ พระภิกษุและบุคคลทั่วไป และการจัดรายการผลิตสื่อเพื่อมอบปริญญาเป็นความรู้ให้แก่สาธารณะโดยไม่คิดมูลค่า

เป้าหมายในปี 2561 ซึ่งประเทศไทยได้ก้าวสู่ AEC และการเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสังคม อย่างรวดเร็ว ทำให้หลายองค์กร และหน่วยงานได้รับผลกระทบ Dr. วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ มีความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะนำ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการทำงานอันยาวนาน มาช่วยสนับสนุนโดยร่วมให้คำปรึกษาและร่วม วางแผนกลยุทธ์องค์กร รวมถึงการวางแผนพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถและความคิดที่เป็นสากล มีความเป็น มืออาชีพทัดเทียมนานาประเทศ เพื่อก้าวสู่ความสำเร็จ สามารถนำพาองค์กร และแบรนด์คนไทยไปสู่เวทีโลก ซึ่งเป็นการช่วยส่งสร้างความเจริญก้าวหน้าแก่ประเทศไทยสืบไป

ด้วยเครือข่ายความรู้ และเครือข่ายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ ทำให้ Dr. วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ มีความมั่นใจในการ ร่วมพัฒนา และร่วมติดอาวุธให้ภาคธุรกิจและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ด้วยการให้คำปรึกษาและการร่วม ลงมือพัฒนาแผนงาน ไปสู่ความเป็นมืออาชีพในระดับสากล ร่วมถึงการเชื่อมต่อเครือข่าย ให้สามารถนำพาองค์กร ไปสู่ฝั่ง เพื่อการสร้างฐานแห่งการเติบโตอย่างยั่งยืนสืบไป

๑๐

Wuttipong PR & Human development จัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้องค์กรธุรกิจไทย ได้มีโอกาสใช้ บริการบริษัทที่ปรึกษาและการวางแผนพัฒนาองค์กร อย่างเป็นระบบระเบียบ เทียบเท่าบริษัทปรึกษานานาชาติ ในอัตราค่าบริการที่สัมผัสได้ ทั้งนี้เพื่อให้ธุรกิจไทยสามารถเติบโตและก้าวสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

คำนิยมจากใจ

ม.ล. ปนัดดา ดิศกุล อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ต้นแบบบุคลิกภาพความเป็นไทยที่งดงาม ให้เกียรติมาปราศรัยพิเศษ ในหัวข้อ “บุคลิกภาพแบบไทยครองใจชาวโลก” ในงานแถลงข่าว “Holistic Personality บุคลิก พลิกชีวิต”

ท่านได้กล่าวถึง Dr. วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ ว่า “รู้สึกประทับใจในการวางตัว และการวางตนของ Dr. วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ ที่ทำได้อย่างสง่างาม ตั้งแต่เมื่อครั้งไปรับ ราชการ ณ จังหวัดเชียงใหม่ อีกทั้งยังโดดเด่นเรื่องการทำงานที่ทรงประสิทธิภาพ จนเป็นที่ประจักษ์มีชื่อเสียงไปหลายหน่วยงาน จนผมคิดว่าถ้าประเทศเรามี บุคลากรแบบนี้จะเป็นประโยชน์และพัฒนาได้อย่างมาก”

ดร.สมศักดิ์ ชลาชล ประธานบริหารชลาชลกรุ๊ป และนักบริหารองค์กรดีเด่น ปี 2561

“ด้วยวัฒนธรรมของคนไทยไม่ค่อยชมกัน จนต่างชาติมองว่าคนไทย ขี้อิจฉา แต่อาจารย์แดงไม่เหมือนคนอื่น อาจารย์แดงเคยมากล่าวสุนทรพจน์ คำชมในงานวันเกิดของผมด้วยความจริงใจ ทั้งที่ไม่รู้จักกัน จนผมเห็นความดี และรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองมากๆ แรกๆ ผมก็ไม่กล้าชมใคร แต่พอทำแล้วรู้สึก มีความสุข ยิ้มแย้มง่ายขึ้น หลายคนถามว่า ทำไมคุณสมศักดิ์ยิ่งแก่ยิ่งดูใจดี นั่นก็เพราะเรารู้สึกสบายใจจากพลังการชื่นชมนี่เอง และผมเชื่อเหมือนอาจารย์ แดงอีกอย่างว่าบุคลิกภาพคนเราไม่ใช่แค่เพียงเสื้อผ้าหน้าผม แต่คือการพัฒนา ความพร้อมของมนุษย์ที่สมบูรณ์ และผมเองก็ให้ความสำคัญกับการพัฒนา บุคลิกภาพองค์รวมเป็นอย่างยิ่ง”

นางสาว กฤชภร หอมบุญญาศักดิ์ (กิ๊ฟ) นางสาวเชียงใหม่ ปี 2552 และนางสาวไทย ปี 2553

“กิ๊ฟรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่โชคดีมากที่ได้มีโอกาสรู้จักอาจารย์แดง ตั้งแต่สมัยเรียนอยู่ชั้นมัธยม ซึ่งกิ๊ฟเป็นมิสทูบีนัมเบอร์วัน และ มิสทีนเชียงใหม่ที่ อาจารย์มาเป็นกรรมการตัดสิน จากนั้นจึงได้ปรึกษาอาจารย์เรื่อยๆ มา จน กระทั่งกิ๊ฟได้เข้าประกวดนางสาวเชียงใหม่ อาจารย์ก็เป็นวิทยากรอบรมบุคลิกให้ ประทับใจมากที่นอกจากอาจารย์จะแนะนำทั้งเรื่องการเดิน การยืน การโพสต์ ท่าแล้ว อาจารย์ยังเน้นการพัฒนาความคิดด้านดี คิดสร้างสรรค์ และคิดให้เป็น ระบบระเบียบอีกด้วย กิ๊ฟเชื่อว่าหนังสือ Holistic Personality บุคลิก พลิกชีวิต สามารถเป็นตัวแทนของ Dr. วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ ที่จะช่วยให้ทุกท่านบุคลิกดี และมีความสำเร็จได้เช่นเดียวกับกิ๊ฟ”

นาย รัฐภูมิ โตคงทรัพย์ (ฟิล์ม) ดารา-นักแสดง

“ในยามที่ชีวิตพบกับภาวะวิกฤติจากข่าวต่างๆ ผมใส่ใจอยู่กับคนที่รัก และชื่นชมผมเท่านั้น และผมก็พบว่าพลังจากความรัก ความชื่นชมเป็นพลังใจ อันยิ่งใหญ่ ส่งผลให้ผมรู้สึกมีความหวัง มีคุณค่า และมุ่งมั่น ฟันฝ่าอุปสรรค จนผ่านพ้นไปได้ ผมดีใจมากๆ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือพลังการชื่นชม ขอขอบคุณอาจารย์แดงที่ได้มอบหนังสือเล่มนี้ให้กับคนไทยทุกคน ผมเชื่อว่า เมื่อทุกอย่างเข้าไปอยู่ในใจทุกคน สังคมไทยจะเป็นสังคมแห่งการชื่นชม และ ลดความอิจฉาริษยาลงได้”

คุณ ศุภชัย ศรีวิจิตร (เอ) นักปั้นและผู้จัดการนักแสดงชื่อดัง

“งานของผมเริ่มต้นจากการชื่นชมยินดีในบุคลิกภาพภายนอกของคน คือการคัดสรรเขามาเป็นดารา แต่อยู่ไปอยู่มา ดาราที่เด่นก็อาจร่วงโรยได้ ส่วนดาวที่ริบหรี่ก็อาจเปล่งประกายขึ้นมาได้อีกเช่นกัน ปัจจัยสำคัญที่ส่งผล อย่างนั้น คือความดีงามจากนิสัยใจคอ และความรับผิดชอบที่จะส่งผลให้ใครๆ ก็นิยมชมชอบและชื่นชมยินดีในตัวเขาอย่างยั่งยืนนั่นเอง”

ส่วนหนึ่งขององค์กรที่ได้รับเชิญไปให้การฝึกอบรม

13