“สุขภาพจิต คือ ซอฟต์แวร์ชีวิต คนสุขภาพจิตดี ทำอะไรก็สำเร็จ”
สำเร็จและเปี่ยมสุขได้ด้วยพลังสุขภาพจิต

“สุขภาพจิต คือ ซอฟต์แวร์ชีวิต คนสุขภาพจิตดี ทำอะไรก็สำเร็จ”

“การชื่นชมยินดี เป็นพลังงานบวก ที่สามารถเปลี่ยนคน เปลี่ยนโลกได้”
สำเร็จและเปี่ยมสุขได้ด้วยพลังการชื่นชม

“การชื่นชมยินดี เป็นพลังงานบวก ที่สามารถเปลี่ยนคน เปลี่ยนโลกได้”

“พลังความรู้สึกบวก เป็นเหตุแห่งการ สร้างพลังใจได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน”
สำเร็จและเปี่ยมสุขได้ด้วยพลังความรู้สึกบวก

“พลังความรู้สึกบวก เป็นเหตุแห่งการ สร้างพลังใจได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน”

“ความรัก เป็นมรดกด้านความรู้สึกทางธรรมชาติ ที่มนุษย์ได้มาโดยชอบธรรม เป็นพื้นฐานทางอารมณ์ ความรู้สึก ที่ส่งผลให้มองโลกในด้านดี”
สำเร็จและเปี่ยมสุขได้ด้วยพลังแห่งความรัก

“ความรัก เป็นมรดกด้านความรู้สึกทางธรรมชาติ ที่มนุษย์ได้มาโดยชอบธรรม เป็นพื้นฐานทางอารมณ์ ความรู้สึก ที่ส่งผลให้มองโลกในด้านดี”

“คนประสบความสำเร็จ ล้วนเริ่มจากการ เป็นผู้สำนึกการรู้คุณ คือมีความกตัญญู ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น”
สำเร็จและเปี่ยมสุขได้ด้วยพลังแห่งการสำนึกรู้คุณ

“คนประสบความสำเร็จ ล้วนเริ่มจากการ เป็นผู้สำนึกการรู้คุณ คือมีความกตัญญู ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น”

“คนสำเร็จ ล้วนเป็นนักสื่อสารชั้นยอด ศาสตร์แห่งการสื่อสารจึงมีความสำคัญ”
สำเร็จและเปี่ยมสุขได้ด้วยพลังการสื่อสาร

“คนสำเร็จ ล้วนเป็นนักสื่อสารชั้นยอด ศาสตร์แห่งการสื่อสารจึงมีความสำคัญ”

“จิตบริการ เป็นจิตของผู้ให้ ซึ่งนอกจากจะเกิดสุขแก่ตนแล้ว ยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีทั้งแก่ตนและองค์กร”
สำเร็จและเปี่ยมสุขได้ด้วยพลังใจจิตบริการ

“จิตบริการ เป็นจิตของผู้ให้ ซึ่งนอกจากจะเกิดสุขแก่ตนแล้ว ยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีทั้งแก่ตนและองค์กร”

“ความคิดสร้างสรรค์ เกิดจากความฝันและจินตนาการ เป็นสิ่งสำคัญ นำมาซึ่งความแปลกใหม่ ความรุ่งเรือง ให้แก่ตน สังคม และโลก”
สำเร็จและเปี่ยมสุขได้ด้วยพลังความคิดสร้างสรรค์

“ความคิดสร้างสรรค์ เกิดจากความฝันและจินตนาการ เป็นสิ่งสำคัญ นำมาซึ่งความแปลกใหม่ ความรุ่งเรือง ให้แก่ตน สังคม และโลก”

“ความทุกข์ เป็นความสมมุติทางโลก เป็นเพียงชื่อเรียกที่เรากำหนดไว้เท่านั้น ไม่มีอะไรจริงแท้และยั่งยืน”
สำเร็จและเปี่ยมสุขได้ด้วยพลังใจที่พ้นทุกข์

“ความทุกข์ เป็นความสมมุติทางโลก เป็นเพียงชื่อเรียกที่เรากำหนดไว้เท่านั้น ไม่มีอะไรจริงแท้และยั่งยืน”

หนังสือโพสต์ Positive Feeling :มหัศจรรย์ความรู้สึกบวก โดยสำนักพิมพ์ดีเอ็มจี โดยทั่วไปมักได้ยินแต่คำว่าคิดบวกแต่หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนนำเสนอความรู้สึกบวกเพราะความรู้สึกบวกนั้น เป็นความรู้สึกปิติยินดีเป็นความรู้สึกที่หยั่งรากฝั่งลึกไปถึงความสงบสุขและความสำเร็จได้อย่างแท้จริง เพราะแท้จริงแล้วไม่มีความสำเร็จใดใดที่ได้มาท่ามกลางความทุกข์ระทม จิตที่ระทมทุกข์นั้นไร้พลังที่จะนำไปสู่ความสุขและสำเร็จ แต่จิต ที่จะนำไปสู่ความสุขและสำเร็จได้อย่างแท้จริงคือจิตที่เป็นพลังแห่งความรู้สึกบวกนั่นเอง ในหนังสือเล่มนี้จะบอกถึงวิธีการสร้างความรู้สึกบวกทั้งทางจิตวิทยาตะวันตกและด้านศาสนาปรัชญาพร้อมยกตัวอย่างทุกเรื่องราวที่เป็นเรื่องจริงและสามารถเข้าใจได้ง่ายง่ายและเกิดความซาบซึ้งใจในที่สุด
Positive Feeling มหัศจรรย์..ความรู้สึกบวก

หนังสือโพสต์ Positive Feeling :มหัศจรรย์ความรู้สึกบวก โดยสำนักพิมพ์ดีเอ็มจี

โดยทั่วไปมักได้ยินแต่คำว่าคิดบวกแต่หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนนำเสนอความรู้สึกบวกเพราะความรู้สึกบวกนั้น เป็นความรู้สึกปิติยินดีเป็นความรู้สึกที่หยั่งรากฝั่งลึกไปถึงความสงบสุขและความสำเร็จได้อย่างแท้จริง เพราะแท้จริงแล้วไม่มีความสำเร็จใดใดที่ได้มาท่ามกลางความทุกข์ระทม จิตที่ระทมทุกข์นั้นไร้พลังที่จะนำไปสู่ความสุขและสำเร็จ แต่จิต ที่จะนำไปสู่ความสุขและสำเร็จได้อย่างแท้จริงคือจิตที่เป็นพลังแห่งความรู้สึกบวกนั่นเอง

ในหนังสือเล่มนี้จะบอกถึงวิธีการสร้างความรู้สึกบวกทั้งทางจิตวิทยาตะวันตกและด้านศาสนาปรัชญาพร้อมยกตัวอย่างทุกเรื่องราวที่เป็นเรื่องจริงและสามารถเข้าใจได้ง่ายง่ายและเกิดความซาบซึ้งใจในที่สุด

หนังสือพลังการชื่นชมเป็นหนังสือที่ผู้เขียนได้วิจัยเชิงคุณภาพและเก็บข้อมูลมาเกือบ 10 ปี จนสังเคราะห์ขึ้นเป็นวิธีการสื่อสารเพื่อให้กำลังใจเจ็ดขั้นตอน ซึ่งเป็นวิธีการสื่อสารสร้างพลังใจด้วยการชื่นชม และในทางธรรมหนังสือเล่มนี้ยังถือว่าเป็นวิธีการสร้างคุณธรรมที่เรียกว่าปัตตานุโมทนามัยอย่างเป็นรูปธรรมที่สุด หนังสือเล่มนี้จะช่วยคลี่คลายปัญหาชีวิตได้มากมายจากพลังการชื่นชม เพราะพลังการชื่นชมเป็นการสื่อสารเพื่อการปรับพฤติกรรมใช้ได้ทั้งปรับพฤติกรรมในเด็กและวัยรุ่น และสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว,สถาศึกษาและที่ทำงานตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคล เพื่อจูงใจบุคลากรโดยไม่ต้องใช้สินทรัพย์ใดใดทั้งสิ้น เพราะการชื่นชมเป็นพลังฝ่ายบวกที่เป็นpositive reinforcement
พลังการชื่นชม

หนังสือพลังการชื่นชมเป็นหนังสือที่ผู้เขียนได้วิจัยเชิงคุณภาพและเก็บข้อมูลมาเกือบ 10 ปี จนสังเคราะห์ขึ้นเป็นวิธีการสื่อสารเพื่อให้กำลังใจเจ็ดขั้นตอน ซึ่งเป็นวิธีการสื่อสารสร้างพลังใจด้วยการชื่นชม

และในทางธรรมหนังสือเล่มนี้ยังถือว่าเป็นวิธีการสร้างคุณธรรมที่เรียกว่าปัตตานุโมทนามัยอย่างเป็นรูปธรรมที่สุด

หนังสือเล่มนี้จะช่วยคลี่คลายปัญหาชีวิตได้มากมายจากพลังการชื่นชม เพราะพลังการชื่นชมเป็นการสื่อสารเพื่อการปรับพฤติกรรมใช้ได้ทั้งปรับพฤติกรรมในเด็กและวัยรุ่น และสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว,สถาศึกษาและที่ทำงานตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคล เพื่อจูงใจบุคลากรโดยไม่ต้องใช้สินทรัพย์ใดใดทั้งสิ้น เพราะการชื่นชมเป็นพลังฝ่ายบวกที่เป็นpositive reinforcement

คนส่วนใหญ่พอพูดถึงบุคลิกภาพก็มักจะนึกถึงท่วงทีกิริยาและเสื้อผ้าหน้าผมเท่านั้น แต่หนังสือบุคลิกพลิกชีวิต บุคลิกภาพองค์รวมเล่มนี้ เป็นหนังสือเล่มแรกในประเทศไทยที่เขียนถึงบุคลิกภาพโดยองรวม ไปจนถึงบุคลิกภาพแปรปรวนทางจิตเวชศาสตร์ นั่นคือทั้งความคิดการสื่อสารและการแสดงออกภายนอก เพราะบุคลิกภาพหมายถึงชีวิตทั้งชีวิตดังนั้นการที่จะพัฒนาบุคลิกภาพนั้นต้องพัฒนามาตั้งแต่ภายในคือความคิดความรับผิดชอบการรับรู้ความทรงจำและการวางใจได้เป็นต้น จากนั้นจึงพัฒนาการสื่อสารทั้งการสื่อสารเพื่อสร้างมิตรภาพการสื่อสารเพื่อขอความร่วมมือและการสื่อสารเพื่อจัดการความขัดแย้งและอื่นๆอีกหลายประเด็น จนกระทั่งถึงการแสดงออกภายนอกเรื่องของท่วงทีกิริยาและเสื้อผ้าหน้าผมรวมถึงมารยาททางสังคมต่างๆ หากเข้าใจบุคลิกภาพและพัฒนาแบบองค์รวมจะนำมาสู่ความสุขและสำเร็จในชีวิตได้อย่างแท้จริง
บุคลิก พลิกชีวิต

คนส่วนใหญ่พอพูดถึงบุคลิกภาพก็มักจะนึกถึงท่วงทีกิริยาและเสื้อผ้าหน้าผมเท่านั้น แต่หนังสือบุคลิกพลิกชีวิต บุคลิกภาพองค์รวมเล่มนี้ เป็นหนังสือเล่มแรกในประเทศไทยที่เขียนถึงบุคลิกภาพโดยองรวม ไปจนถึงบุคลิกภาพแปรปรวนทางจิตเวชศาสตร์ นั่นคือทั้งความคิดการสื่อสารและการแสดงออกภายนอก

เพราะบุคลิกภาพหมายถึงชีวิตทั้งชีวิตดังนั้นการที่จะพัฒนาบุคลิกภาพนั้นต้องพัฒนามาตั้งแต่ภายในคือความคิดความรับผิดชอบการรับรู้ความทรงจำและการวางใจได้เป็นต้น จากนั้นจึงพัฒนาการสื่อสารทั้งการสื่อสารเพื่อสร้างมิตรภาพการสื่อสารเพื่อขอความร่วมมือและการสื่อสารเพื่อจัดการความขัดแย้งและอื่นๆอีกหลายประเด็น จนกระทั่งถึงการแสดงออกภายนอกเรื่องของท่วงทีกิริยาและเสื้อผ้าหน้าผมรวมถึงมารยาททางสังคมต่างๆ

หากเข้าใจบุคลิกภาพและพัฒนาแบบองค์รวมจะนำมาสู่ความสุขและสำเร็จในชีวิตได้อย่างแท้จริง

หนังสือปาฏิหาริย์แห่งการสำนึกรู้คุณโดยสำนักพิมพ์อัมรินทร์ธรรมะ เป็นหนังสือที่เกี่ยวกับการสำนึกรู้คุณเป็นปัจจัยแห่งความสุขและสำเร็จของชีวิตมนุษย์ทั้งยังเป็นหนังสือที่เกี่ยวข้องกับวิชาคุณวิทยาจิตวิทยาแขนงต่างๆศาสนาปรัชญาที่จะทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีงามในชีวิตและการซาบซึ้งในคุณค่าของตัวเองผู้อื่นและสรรพสิ่งแวดล้อม เพื่อนำมาสู่ความคิดการสื่อสารและการกระทำที่สงวนรักษาและเมตตาปรานีต่อทุกสรรพสิ่งในโลก การสำนึกรู้คุณนำมาสู่ความรู้สึกชื่นชม,รอยยิ้ม,ขอบคุณ,สำนึกผิด,ขอโทษ,ให้อภัย,ไว้วางใจ,ผูกพัน มองกันในด้านดี,และนำมาสู่การมีคุณธรรมในระดับสากล ซึ่งเป็นปัจจัยนำมาสู่ความสุขและสำเร็จอย่างยิ่งยวดในชีวิตทุกประการ
ปาฏิหาริย์แห่งการสำนึกรู้คุณ

หนังสือปาฏิหาริย์แห่งการสำนึกรู้คุณโดยสำนักพิมพ์อัมรินทร์ธรรมะ เป็นหนังสือที่เกี่ยวกับการสำนึกรู้คุณเป็นปัจจัยแห่งความสุขและสำเร็จของชีวิตมนุษย์ทั้งยังเป็นหนังสือที่เกี่ยวข้องกับวิชาคุณวิทยาจิตวิทยาแขนงต่างๆศาสนาปรัชญาที่จะทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีงามในชีวิตและการซาบซึ้งในคุณค่าของตัวเองผู้อื่นและสรรพสิ่งแวดล้อม เพื่อนำมาสู่ความคิดการสื่อสารและการกระทำที่สงวนรักษาและเมตตาปรานีต่อทุกสรรพสิ่งในโลก

การสำนึกรู้คุณนำมาสู่ความรู้สึกชื่นชม,รอยยิ้ม,ขอบคุณ,สำนึกผิด,ขอโทษ,ให้อภัย,ไว้วางใจ,ผูกพัน
มองกันในด้านดี,และนำมาสู่การมีคุณธรรมในระดับสากล ซึ่งเป็นปัจจัยนำมาสู่ความสุขและสำเร็จอย่างยิ่งยวดในชีวิตทุกประการ

หนังสือพลานุภาพแห่งความกตัญญู โดยสำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะ เป็นหนังสือที่เขียนเชื่อมโยงมาจากหนังสือปาฏิหาริย์แห่งการสำนึกรู้คุณเป็นการขยายความเรื่องของการกตัญญูรู้คุณในเชิงลึกเชิงกว้างยิ่งขึ้นในแง่มุมด้านจิตวิทยา,พระพุทธศาสนาและปรัชญา ด้วยเรื่องเล่าจากตัวอย่างที่มีความซาบซึ้งและหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความกตัญญูรู้คุณนำมาสู่การช่วยเหลือผู้อื่นที่เป็นทุกข์ด้วยความเคารพ ทั้งยังนำมาสู่การเป็นสัตบุรุษในที่สุด หนังสือทั้งสองเล่มคือปาฏิหาริย์แห่งการสำนึกรู้คุณและพลานุภาพแห่งความกตัญญู เป็นการรวบรวมการเขียนเกี่ยวกับการกตัญญูรู้คุณไว้มากที่สุดในประเทศไทย อ่านแล้วจากเกิดความซาบซึ้งใจและเห็นคุณค่าของการสำนึกรู้คุณ จนนำมาสู่ความสุขและความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมในที่สุด
พลานุภาพแห่งความกตัญญู

หนังสือพลานุภาพแห่งความกตัญญู โดยสำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะ
เป็นหนังสือที่เขียนเชื่อมโยงมาจากหนังสือปาฏิหาริย์แห่งการสำนึกรู้คุณเป็นการขยายความเรื่องของการกตัญญูรู้คุณในเชิงลึกเชิงกว้างยิ่งขึ้นในแง่มุมด้านจิตวิทยา,พระพุทธศาสนาและปรัชญา ด้วยเรื่องเล่าจากตัวอย่างที่มีความซาบซึ้งและหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความกตัญญูรู้คุณนำมาสู่การช่วยเหลือผู้อื่นที่เป็นทุกข์ด้วยความเคารพ ทั้งยังนำมาสู่การเป็นสัตบุรุษในที่สุด

หนังสือทั้งสองเล่มคือปาฏิหาริย์แห่งการสำนึกรู้คุณและพลานุภาพแห่งความกตัญญู เป็นการรวบรวมการเขียนเกี่ยวกับการกตัญญูรู้คุณไว้มากที่สุดในประเทศไทย อ่านแล้วจากเกิดความซาบซึ้งใจและเห็นคุณค่าของการสำนึกรู้คุณ จนนำมาสู่ความสุขและความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมในที่สุด

หนังสือคู่มือถอนพิษรัก โดยสำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะ เป็นหนังสือที่รวบรวมเรื่องราวจากประสบการณ์จริงและประสบการณ์ตรงจากผู้ที่มารับบริการปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพจิตในชีวิตรัก ผู้เขียนได้นำเสนอหลักการทางจิตวิทยาหลายสำนักและด้านศาสนาปรัชญาผสมผสานเป็นหลักการต่างๆในการรับมือกับชีวิตรักและชีวิตคู่ หนังสือดังกล่าวจะเกิดประโยชน์ทั้งคู่รักที่เริ่มเป็นแฟนกันและตั้งใจจะใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน และคู่สมรสที่แต่งงานกันแล้วที่ต้องการรักษาความสัมพันธ์รักให้ยืนยาว ตลอดจนถึงการรับมือกับการที่จะต้องตัดสินใจหย่าร้าง รวมไปถึงคุณธรรมต่างๆที่ใช้โอบอุ้มหุ้มห่อชีวิตคู่ให้อยู่ยงคงกระพัน
คู่มือถอนพิษรัก

หนังสือคู่มือถอนพิษรัก โดยสำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะ
เป็นหนังสือที่รวบรวมเรื่องราวจากประสบการณ์จริงและประสบการณ์ตรงจากผู้ที่มารับบริการปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพจิตในชีวิตรัก ผู้เขียนได้นำเสนอหลักการทางจิตวิทยาหลายสำนักและด้านศาสนาปรัชญาผสมผสานเป็นหลักการต่างๆในการรับมือกับชีวิตรักและชีวิตคู่

หนังสือดังกล่าวจะเกิดประโยชน์ทั้งคู่รักที่เริ่มเป็นแฟนกันและตั้งใจจะใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน และคู่สมรสที่แต่งงานกันแล้วที่ต้องการรักษาความสัมพันธ์รักให้ยืนยาว ตลอดจนถึงการรับมือกับการที่จะต้องตัดสินใจหย่าร้าง รวมไปถึงคุณธรรมต่างๆที่ใช้โอบอุ้มหุ้มห่อชีวิตคู่ให้อยู่ยงคงกระพัน

หนังสือถอดรากความทุกข์ จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์อัมรินทร์ธรรมะ ถอดรากความทุกข์เป็นหนังสือส่งเสริมสุขภาพจิต เขียนขึ้นจากประสบการณ์ตรงและตัวอย่างที่หลากหลายจากผู้เขียนที่ให้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตและชีวิตทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ มานานนับ 20 ปี โดยผสานความรู้ทั้งจิตวิทยาตะวันตกและพุทธศาสนาปรัชญาเอเชีย ที่อธิบายถึงที่มาแห่งความทุกข์ การก่อเกิดความทุกข์และวิธีการดับทุกข์ทั้งในทางโลกและทางธรรม และไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ทั้งทางโลกและทางธรรมนั้น มีสาเหตุแห่งความทุกข์เสมอ ดังนั้นหนังสือเล่มนี้จึงบอกเหตุแห่งทุกข์และวิธีการดับทุกข์แบบง่ายง่ายทั้งชีวิตแบบชาวโลกและการเข้าถึงความสงบสุขทางธรรมในระดับปรมัตถ์
ถอดรากความทุกข์ สุขและสำเร็จได้ด้วยตัวคุณเอง

หนังสือถอดรากความทุกข์ จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์อัมรินทร์ธรรมะ
ถอดรากความทุกข์เป็นหนังสือส่งเสริมสุขภาพจิต เขียนขึ้นจากประสบการณ์ตรงและตัวอย่างที่หลากหลายจากผู้เขียนที่ให้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตและชีวิตทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ มานานนับ 20 ปี

โดยผสานความรู้ทั้งจิตวิทยาตะวันตกและพุทธศาสนาปรัชญาเอเชีย ที่อธิบายถึงที่มาแห่งความทุกข์ การก่อเกิดความทุกข์และวิธีการดับทุกข์ทั้งในทางโลกและทางธรรม
และไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ทั้งทางโลกและทางธรรมนั้น มีสาเหตุแห่งความทุกข์เสมอ ดังนั้นหนังสือเล่มนี้จึงบอกเหตุแห่งทุกข์และวิธีการดับทุกข์แบบง่ายง่ายทั้งชีวิตแบบชาวโลกและการเข้าถึงความสงบสุขทางธรรมในระดับปรมัตถ์

หนังสือหารสี่ให้ชีวิต จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะ เป็นหนังสือที่เกี่ยวกับสุขภาพจิตและจิตวิทยาพัฒนาการของชีวิตในสี่ช่วงวัยคือวัยเด็ก,วัยรุ่น,วัยทำงาน,และวัยสูงอายุอธิบายถึงความสำคัญและความโดดเด่นในแต่ละวัยว่าคนเรา จะพบอะไรบ้าง และรับมือกับปัจจัยทางจิตวิทยาในช่วงวัยต่างๆนั้นให้สงบสุขได้อย่างไร ตลอดถึงวิธีการอยู่ร่วมกับคนวัยต่างๆทั้งสี่วัยดังกล่าวด้วยความเข้าใจกันและกันได้เป็นอย่างดี
หาร 4 ให้ชีวิต สุขและสำเร็จได้ด้วยตัวคุณเอง

หนังสือหารสี่ให้ชีวิต จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะ
เป็นหนังสือที่เกี่ยวกับสุขภาพจิตและจิตวิทยาพัฒนาการของชีวิตในสี่ช่วงวัยคือวัยเด็ก,วัยรุ่น,วัยทำงาน,และวัยสูงอายุอธิบายถึงความสำคัญและความโดดเด่นในแต่ละวัยว่าคนเรา

จะพบอะไรบ้าง และรับมือกับปัจจัยทางจิตวิทยาในช่วงวัยต่างๆนั้นให้สงบสุขได้อย่างไร
ตลอดถึงวิธีการอยู่ร่วมกับคนวัยต่างๆทั้งสี่วัยดังกล่าวด้วยความเข้าใจกันและกันได้เป็นอย่างดี

หนังสือสูตรคูณความสุข จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะ สูตรคูณความสุขเป็นหนังสือที่บอกถึงวิธีการสร้างสุขทั้งชีวิตแบบทางโลกอันประกอบด้วยรูปรสกลิ่นเสียงและสัมผัส แต่เป็นความสุขที่เปี่ยมด้วยสติไปจนถึงความสุขในธรรมธรรมที่เป็นความสงบอย่างยิ่งยวด มนุษย์มักไม่ค่อยเห็นความสุขในชีวิตประจำวันที่มีอยู่ เพราะความคิดอัตโนมัติมักมองเห็นแต่เรื่องทุกข์ๆ ดังนั้นการได้อ่านหนังสือเล่มนี้จะทำให้ปรับความคิดและมุมมองได้ว่าในชีวิตของคนเรานั้นมีแง่มุมให้มองเห็นเรื่องดีดีและเกิดความสงบสุขในจิตใจได้ตั้งมากมาย
สูตรคูณความสุข สุขและสำเร็จได้ด้วยตัวคุณเอง

หนังสือสูตรคูณความสุข จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะ
สูตรคูณความสุขเป็นหนังสือที่บอกถึงวิธีการสร้างสุขทั้งชีวิตแบบทางโลกอันประกอบด้วยรูปรสกลิ่นเสียงและสัมผัส แต่เป็นความสุขที่เปี่ยมด้วยสติไปจนถึงความสุขในธรรมธรรมที่เป็นความสงบอย่างยิ่งยวด

มนุษย์มักไม่ค่อยเห็นความสุขในชีวิตประจำวันที่มีอยู่ เพราะความคิดอัตโนมัติมักมองเห็นแต่เรื่องทุกข์ๆ ดังนั้นการได้อ่านหนังสือเล่มนี้จะทำให้ปรับความคิดและมุมมองได้ว่าในชีวิตของคนเรานั้นมีแง่มุมให้มองเห็นเรื่องดีดีและเกิดความสงบสุขในจิตใจได้ตั้งมากมาย

หนังสือยกกำลังใจ โดยสำนักพิมพ์อมรินทรธรรมะ เป็นหนังสือที่ผสานทั้งจิตวิทยาตะวันตกหลายแขนงร่วมกับศาสนาปรัชญา พร้อมตัวอย่างจากชีวิตจริงที่หลากหลายทั้งในและต่างประเทศ ที่ชี้ให้เห็นว่าพลังใจนั้นเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง ที่จะขับเคลื่อนชีวิตของคคนเราไปสู่ความสุขและความสำเร็จได้อย่างแท้จริง นอกจากนั้นในหนังสือเล่มนี้ยังได้บอกถึงวิธีการยกกำลังใจหรือสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองและผู้อื่นด้วยหลักการที่หลากหลาย พร้อมตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนและสามารถนำมาใช้ได้ในชีวิตประจำวันได้อย่างแท้จริง
ยกกำลังใจ สุขและสำเร็จได้ด้วยตัวคุณเอง

หนังสือยกกำลังใจ โดยสำนักพิมพ์อมรินทรธรรมะ
เป็นหนังสือที่ผสานทั้งจิตวิทยาตะวันตกหลายแขนงร่วมกับศาสนาปรัชญา พร้อมตัวอย่างจากชีวิตจริงที่หลากหลายทั้งในและต่างประเทศ ที่ชี้ให้เห็นว่าพลังใจนั้นเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง ที่จะขับเคลื่อนชีวิตของคคนเราไปสู่ความสุขและความสำเร็จได้อย่างแท้จริง

นอกจากนั้นในหนังสือเล่มนี้ยังได้บอกถึงวิธีการยกกำลังใจหรือสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองและผู้อื่นด้วยหลักการที่หลากหลาย พร้อมตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนและสามารถนำมาใช้ได้ในชีวิตประจำวันได้อย่างแท้จริง

ออดิโอบุ๊คชุดพลังเปลี่ยนชีวิต โดยสำนักพิมพ์wish books คนที่จะประสบความสำเร็จและมีความมุ่งมั่นฝันฝ่าใดได้นั้นจะต้องเป็นคนที่มีพลังภายในตัวตนเป็นสิ่งขับเคลื่อน พลังเปลี่ยนชีวิตในที่นี้ผู้เขียนหมายถึงพลังสามประการนั้นคือพลังความรู้สึกบวกพลัง,การชื่นชม,และพลังแห่งจิตบริการ พลังทั้งสามประการเมื่อเริ่มจากความรู้สึกบวกผสานพลังความรู้สึกที่ชื่นชมยินดีทั้งในตัวเองและผู้อื่นพร้อมทั้งมีพลังแห่งจิตบริการหรือจิตสำนึกสาธารณะสูงแล้ว บุคคลผู้นั้นจะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มุ่งมั่นฝันฝ่าในการทำงานเพื่อบริการได้เป็นอย่างดี ชึ่งจะนำมาสู่ความสุขและความสำเร็จในชีวิตและการทำงานได้อย่างดีในที่สุด
พลังเปลี่ยนชีวิต

ออดิโอบุ๊คชุดพลังเปลี่ยนชีวิต โดยสำนักพิมพ์wish books
คนที่จะประสบความสำเร็จและมีความมุ่งมั่นฝันฝ่าใดได้นั้นจะต้องเป็นคนที่มีพลังภายในตัวตนเป็นสิ่งขับเคลื่อน
พลังเปลี่ยนชีวิตในที่นี้ผู้เขียนหมายถึงพลังสามประการนั้นคือพลังความรู้สึกบวกพลัง,การชื่นชม,และพลังแห่งจิตบริการ

พลังทั้งสามประการเมื่อเริ่มจากความรู้สึกบวกผสานพลังความรู้สึกที่ชื่นชมยินดีทั้งในตัวเองและผู้อื่นพร้อมทั้งมีพลังแห่งจิตบริการหรือจิตสำนึกสาธารณะสูงแล้ว บุคคลผู้นั้นจะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มุ่งมั่นฝันฝ่าในการทำงานเพื่อบริการได้เป็นอย่างดี ชึ่งจะนำมาสู่ความสุขและความสำเร็จในชีวิตและการทำงานได้อย่างดีในที่สุด

ออดิโอบุ๊คชุดเปลี่ยนวาสนาด้วยวาจาตนเอง โดยสำนักพิมพ์ซีเอ็ดบุ๊ค ออดิโอบุ๊คชุดนี้ได้รวบรวมประสบการณ์และตัวอย่างแห่งความสำเร็จของบุคคลต่างๆที่พลิกวาสนาด้วยวาจาตนเองหรือจากการสื่อสารที่ทรงประสิทธิภาพนั่นเอง เป็นการรวบรวมการสื่อสารจากทฤษฎีต่างๆที่หลากหลาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบแล้วย่อยออกมาเป็นวิธีการสื่อสารที่ง่ายง่ายแต่ทรงประสิทธิภาพได้จนถึงขั้นเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตัวเองและผู้อื่นนำไปสู่การพลิกวาสนาได้อย่างแท้จริง
เปลี่ยนวาสนาด้วยวาจาตนเอง

ออดิโอบุ๊คชุดเปลี่ยนวาสนาด้วยวาจาตนเอง โดยสำนักพิมพ์ซีเอ็ดบุ๊ค
ออดิโอบุ๊คชุดนี้ได้รวบรวมประสบการณ์และตัวอย่างแห่งความสำเร็จของบุคคลต่างๆที่พลิกวาสนาด้วยวาจาตนเองหรือจากการสื่อสารที่ทรงประสิทธิภาพนั่นเอง
เป็นการรวบรวมการสื่อสารจากทฤษฎีต่างๆที่หลากหลาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบแล้วย่อยออกมาเป็นวิธีการสื่อสารที่ง่ายง่ายแต่ทรงประสิทธิภาพได้จนถึงขั้นเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตัวเองและผู้อื่นนำไปสู่การพลิกวาสนาได้อย่างแท้จริง

หนังสือสื่อสารอย่างไรให้ครองใจลูกค้าการสื่อสารเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ”โดยสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นการรวบรวมการสื่อสารทุกรูปแบบที่สัมพันธ์กับการบริการลูกค้าโดยผสานวิทยาการทั้งด้านการสื่อสาร,จิตวิทยา,ศาสนาปรัชญาและการสื่อสารเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อให้สามารถสื่อสารกับผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการสื่อสารแบบสร้างความรู้ความเข้าใจการสื่อสารแบบโน้มน้าวจูงใจและท้ายที่สุดบรรลุวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร
สื่อสารอย่างไรให้ครองใจลูกค้า

หนังสือสื่อสารอย่างไรให้ครองใจลูกค้าการสื่อสารเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ”โดยสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นการรวบรวมการสื่อสารทุกรูปแบบที่สัมพันธ์กับการบริการลูกค้าโดยผสานวิทยาการทั้งด้านการสื่อสาร,จิตวิทยา,ศาสนาปรัชญาและการสื่อสารเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อให้สามารถสื่อสารกับผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการสื่อสารแบบสร้างความรู้ความเข้าใจการสื่อสารแบบโน้มน้าวจูงใจและท้ายที่สุดบรรลุวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร

หนังสืออยู่อย่างไรให้เป็นสุข โดยสำนักพิมพ์มติชน เป็นการนำเสนอความรู้เพื่อการดำรงชีวิตให้สงบสุขประกอบไปด้วยความรู้ด้านจิตวิทยาและศาสนาปรัชญา กล่าวโดยสรุปคือ อยู่อย่างพระ,อยู่อย่างพรหม,อยู่อย่างเพื่อนพ้อง,อยู่อย่างพี่น้องและอยู่เพื่อสังคมเป็นต้น
อยู่อย่างไรให้เป็นสุข

หนังสืออยู่อย่างไรให้เป็นสุข โดยสำนักพิมพ์มติชน เป็นการนำเสนอความรู้เพื่อการดำรงชีวิตให้สงบสุขประกอบไปด้วยความรู้ด้านจิตวิทยาและศาสนาปรัชญา กล่าวโดยสรุปคือ อยู่อย่างพระ,อยู่อย่างพรหม,อยู่อย่างเพื่อนพ้อง,อยู่อย่างพี่น้องและอยู่เพื่อสังคมเป็นต้น