การอบรม สื่อสารอย่างไรให้ครองใจลูกค้าและบุคลิกจิตบริการ

Assoc. Prof. Dr. วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ เป็นวิทยากรเรื่อง “สื่อสารอย่างไรให้ครองใจลูกค้าและบุคลิกจิตบริการ” ให้ผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานสหกรณ์การเกษตรจังหวัดลำพูน

s__20299790
s__20299789
s__20299791
s__20299788
s__20299793
s__20299792
Recommended Posts