p-11

ครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานของบุคลากร และเจ้าหน้าที่ในจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
การสร้างภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารยุคใหม่” โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธีเปิด ที่โรงแรมลำพูนวิล วันที่ 20 มีนาคม เวลา 2561

Recommended Posts