a-4

วายความรู้แด่พระสังฆาธิการ อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน เรื่อง #การให้การปรึกษาแนวพุทธจิตวิทยา (buddism counseling) เพื่อรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคซึมเศร้าและป้องกันการฆ่าตัวตาย ในวันที่ 16 มีนาคม 2561

Recommended Posts