z-1

ารอบรมบุคลิกจิตอาสานำพาความสำเร็จสู่ชีวิต ในโครงการปัจฉิมนิเทศแก่ว่าที่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จำนวนประณ 500 คน ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งสำเร็จการศึกษาในปีนี้ ด้วยอัตลักษณ์เด่นของบัณฑิตของ มร.ลป. คือความเป็น #บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาชาติ โดยมี Assoc. Prof. Dr. ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาให้การต้อนรับ ณ หอประชุมจันทร์ผา มร.ลำปาง #ด้วยความชื่นชมและขอบพระคุณทุกๆ ท่านครับ

Recommended Posts