การอบรมเรื่อง บริการเป็นเลิศด้วยความฉลาดทางอารมณ์ (บริการดีด้วย EQ)”

วั นที่ 28 มีนาคม 2561 ได้เป็นวิทยากรเรื่อง "บริการเป็นเลิศด้วยความฉลาดทางอารมณ์ (บริการดีด้วย EQ)" ให้บุคลากรกลุ่มการพยาบาล รพ.สันทราย จ.เชียงใหม่

Recommended Posts