การอบรมเรื่อง “พลังการชื่นชมเพื่อความสุขและสำเร็จในการทำงาน” ให้สำนักงานควบคุมโรคฯ กรุงเทพฯ

tr-1

Dr. วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ เป็นวิทยากรเรื่อง “พลังการชื่นชมเพื่อความสุขและสำเร็จในการทำงาน” ให้สำนักงานควบคุมโรคฯ กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข ณ กรุงเทพมหานคร

tr-3
tr-2
Recommended Posts