การอบรมเรื่อง “ธรรมาภิบาลกับนักบริหาร” ให้นักบริหารประกันสังคม กระทรวงแรงงานกรุงเทพมหานคร

yr-2

อ.วุฒิพงศ ถายะพิงค์ เป็นวิทยากรเรื่อง “ธรรมาภิบาลกับนักบริหาร “ให้หลักสูตรนักบริหารประกันสังคม กระทรวงแรงงานกรุงเทพมหานคร

yr-3
yr-1
Recommended Posts