เป็นวิทยากรเรื่อง คุณธรรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพและการทำงาน บ้านโฮ่ง

Assoc. Prof. Dr. วุฒิพงศ์. ถายะพิงค์
เป็นวิทยากรเรื่อง”บริการเป็นเลิศหรือความฉลาดทางอารมณ์”(บริการดีด้วยอีคิว)ให้กับบุคลากรโรงพยาบาลสัตว์เล็กคณะสัตวแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

s__9216005
s__9216006
s__9216004
s__9216003
Recommended Posts