s-3

ารพัฒนาภาวะผู้นำและความฉลาดทางสังคม(SQ) ให้แกนนำองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ทัชสตาร์รีสอร์ท อ.จอมทอง เชียงใหม่ 13 มีนาคม 2561 การได้สร้างแรงบันดาลใจให้ใครสักคนหรือสักกลุ่มให้รู้สึกซาบซึ้งจนเกิดอยากเปลี่ยนแปลงและลงมือปฏิบัติบางอย่างนั่นคือสุดยอดแห่งการเรียนรู้ครับ และหากต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมในอีก 10 ปีข้างหน้าก็ต้องเปลี่ยนที่เยาวชนอีกเช่นกัน

การพัฒนาภาวะผู้นำและความฉลาดทางสังคม(SQ) ให้แกนนำองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
การพัฒนาภาวะผู้นำและความฉลาดทางสังคม(SQ) ให้แกนนำองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
Recommended Posts