บรรยายธรรมะให้กับบุคลากรของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

q1-2

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเรียนเชิญ Dr. วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ เป็นวิทยากรบรรยายธรรมะให้กับบุคลากรของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

q1-3
q1-1
Recommended Posts