การอบรม “บริการเป็นเลิศด้วยเอ็นแอลพีและอีคิว” ให้กับผู้บริหารโรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี

ou-3

Dr. วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ เป็นวิทยากรหลักสูตร”บริการเป็นเลิศด้วยเอ็นแอลพีและอีคิว” ให้กับผู้บริหารโรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี

ou-1
ou-5
ou-4
ou-2
Recommended Posts