เป็นวิทยากรเรื่อง ศาสตร์และศิลป์เพื่อการสื่อสารภาษาไทยเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างครูและนักเรียน

Assoc. Prof. Dr. วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์
เป็นวิทยากรเรื่อง #ศาสตร์และศิลป์เพื่อการสื่อสารภาษาไทยเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างครูและนักเรียน ให้ภาควิชาภาษาไทยคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

s__6832186
s__6832187
s__6832185
s__6832188
Recommended Posts